Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag

Medewerkers of vrijwilligers  kunnen op hun vrijwilligerswerk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen vrijwilliger met zijn problemen terecht kan bij een Vertrouwenspersoon binnen Omroep Lekstroom.

Beleid tegen psychosociale belasting
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers en vrijwilligers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een Vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

Eisen gesteld aan de Vertrouwenspersoon

 • De persoon is een aanspreekpunt voor en heeft een open oor voor vrijwilligers die met klachten of enigerlei vorm van ongewenste omgangsvormen in hun vrijwilligerswerk worden geconfronteerd. De Vertrouwenspersoon zal de vrijwilliger die een probleem heeft bijstaan, begeleiden en van advies dienen.
 • De Vertrouwenspersoon is van onbesproken gedrag; ter zake kundig, communicatief vaardig en sociaal; integer; kan zich onafhankelijk opstellen; is zich bewust van de (mogelijke) procedures en is in staat om daar op een onafhankelijke manier naar te handelen; is gemakkelijk benaderbaar en is goed op de hoogte van de interne organisatie.
 • De Vertrouwenspersoon is gehouden aan geheimhouding van de hem/haar ter kennis gekomen feiten die de privacy van de vrijwilliger kunnen schaden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken vrijwilliger kan hiervan worden afgeweken. Deze plicht tot geheimhouding vervalt niet nadat de Vertrouwenspersoon niet meer als zodanig werkzaam is.
 • Belangrijk is dat iedere vrijwilliger de mogelijkheid heeft om naar een Vertrouwenspersoon te gaan waar hij/zij zich ‘veilig’ bij voelt. Wij hebben dus zowel een man als een vrouw aangesteld als Vertrouwenspersoon.

Uw bericht aan onze vertrouwenspersoon

Taken van een Vertrouwenspersoon

 • Het verzorgen van eerste opvang van vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • De vertrouwenspersoon onderneemt uitdrukkelijk alléén op verzoek van degene die hem/haar om hulp vraagt stappen, bijvoorbeeld door te adviseren over verdere mogelijkheden, door te verwijzen naar de Hoofdredacteur, HR, externe hulpverlenende instanties of door te bemiddelen tussen betrokkenen.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  Het adviseren en ondersteunen van de vrijwilligers bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
 • Een Vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van vrijwilligers. Er is een geheimhoudingsplicht.

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill